ر ب أ و ز ع ن

Read TONY Arbash poem:إ ذ ا ي ا س ي د ي ه ذ ه ه ي ا ل ن ه ا ي ة . ر أ يى فى الـحـر يـم ( ( ا لـسـتـا ت )) آ لـسـت و قـت آ لـغـضـپ ** تـــــــــــــــــــــــــــــــــشـو فـهـآ تـقـو ل پــر گـــــآ ن

2023-02-03
    صباحكم انا
  1. اصطلاح دندان کج بودن: در ذهن کسی ماندن
  2. ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي
  3. ق فو ة د غ لل ط ش ن ا ن و م ر ه ال
  4. ـر